Krajowy System Ratowniczo GaśniczySłużymy w niebezpieczeństwie

 

Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy

Od 1995 roku zaczął funkcjonować w Polsce, zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną, krajowy system ratowniczo – gaśniczy, którego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne.

Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo – gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze. Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. Konstrukcja systemu zakłada, że zasady realizacji podstawowych zadań ratowniczych są niezmienne i dostosowane do specyfiki wszelkiego rodzaju zdarzeń, również zdarzeń masowych lub klęsk żywiołowych, kiedy siły i środki ratownicze są niewystarczające, a organizacja działań ratowniczych wymaga modyfikacji priorytetów oraz dokonania uproszczeń w procedurach działania.

Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego Klub Płetwonurków „Mares” w Koszalinie od samego początku funkcjonowania, jest jedną z 10 jednostek OSP Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego powiatu koszalińskiego. W tym czasie członkowie naszej jednostki przeprowadzili kilkadziesiąt akcji humanitarnych oraz działań prewencyjnych, działając samodzielnie lub wspólnie z Państwową Strażą Pożarną.

I N F O R M A C J A

Zgodnie z art. 19 ust. 1 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą ppoż. stanowi, że: „Bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie ochotniczych straży pożarnych, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 60 lat, posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbyli szkolenie pożarnicze ...".

W związku z powyższym we wrześniu br. OSP ORW KP „Mares” planuje skierować na kurs podstawowy OSP członków, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa oraz spełnią wymagania formalne. Kurs podstawowy OSP w pierwszej kolejności kierowany jest do członków klubu, którzy deklarują swój udział w działaniach w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do Krystiana Głyżewskiego – tel. 698 660 999.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej – Oddział Ratownictwa Wodnego Klub Płetwonurków „Mares” Koszalinie ogłasza nabór na ratowników biorących udział w działaniach w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w roku 2015:

Wymagania stawiane kandydatom:

  • członkostwo OSP ORWKP „Mares”,
  • ważne badania lekarskie,
  • kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  • kurs podstawowy strażaka (mile widziany),
  • potwierdzenie dyspozycyjności do udziału w działaniach.

Potwierdzenie gotowości do podjęcia udziału w działaniach ratowniczych lub humanitarnych, proszę składać na liście wywieszonej na tablicy ogłoszeń   w siedzibie klubu.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 9 lutego br. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Krystian Głyżewski, tel. 698 660 999.

Zarząd