OSP ORW Klub Płetwonurków „MARES” Założony 18 czerwca 1974 roku

Pierwszym prezesem zostaje prof. Witold Precht,
który jest wykładowcą na Politechnice Koszalińskiej oraz
pozostaje Prezesem Honorowym Klubu.

STATUT Ochotniczej Straży Pożarnej

Oddziału Ratownictwa Wodnego
Klubu Płetwonurków MARES w Koszalinie
(tekst jednolity po zmianach uchwalonych 28.02.2010r.)Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego Klub Płetwonurków Mares w Koszalinie zwany dalej MARES.

§ 2. Stowarzyszenie MARES działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - prawo
o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. nr 79 poz.855 z 2001r.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,a także mniejszego statutu.

§ 3. Siedzibą MARESA jest Koszalin

§ 4. Terenem działania MARESA jest Polska i zagranica.

§ 5. MARES posiada osobowość prawną

§ 6. MARES jest członkiem  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7. MARES może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

§ 8. Działalność MARESA opiera się na pracy społecznej jego członków.
Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział  II Cele i sposoby działania

§ 9. Celem MARESA jest:
1. Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa polegającej na wspieraniu ratownictwa wodnego oraz współ¬działaniu w tym zakresie z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami prywatnymi.
2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie klęsk żywiołowych, zdarzeń oraz zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska ze szczególnym uwzględnieniem życia i mienia ludzkiego.
3.  Prowadzenie działalności szkoleniowej i podnoszenie poziomu wyszkolenia nurkowo-ratowniczego członków MARESA.
4. Rozwijanie w społeczeństwie kultury fizycznej i sportu oraz organizowanie nurkowań i wypraw nurkowych w kraju i za granicą.
5. Uczestniczenie i reprezentowanie MARESA w organach samorządowych i przed¬stawicielskich.
6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpo¬żarowej oraz niniejszego statutu.
7. Prowadzenie działalności ekologicznej.

§ 10. Zadania i cele wymienione w § 9 MARES realizuje przez:
1. Organizowanie zespołów do prowadzenia zadań realizujących cele wymienione w  § 9,
2. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wnio¬sków w sprawach ratownictwa wodnego
3. Prowadzenie szkolenia nurkowego w oparciu o „Program Szkolenia KDP/CMAS” i współdziałanie
z Państwową Strażą Pożarna oraz innymi organizacjami w organizowaniu szkolenia MARESA.
4. Organizowanie i uczestniczenie w zawodach sportowych i imprezach turystycznych oraz propagowanie ratownictwa wodnego.
5. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.
6. Prowadzenie działalności gospodarczej.
Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11. Członkami MARESA mogą być osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych. Mogą być również osoby niepełnoletnie , mające ukończonych 14 lat, za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych bądź opiekunów prawnych..

§ 12. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały Zarządu MARESA po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

§ 13. Członkowie MARESA dzielą się na;
1. czynnych,
2. urlopowanych,
3. wspierających    
4.honorowych.

§ 14. Członkiem czynnym może być osoba  posiadająca uprawnienia nurkowe co najmniej P1 KDP CMAS lub odpowiednie  innej organizacji, przyjęta w poczet członków  i która złożyła przyrzeczenie następującej treści: "W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia".

§ 15. 1. Członkiem urlopowanym może zostać członek czynny, który z przyczyn szczególnych nie ma możliwości uczestniczenia w życiu Maresa, a nie chce tracić przynależności do Maresa.
2. Zarząd podejmuje uchwałę o urlopowaniu członka po rozpatrzeniu pisemnego umotywowanego podania zainteresowanego.
3.  Członek urlopowany w okresie urlopowania traci prawa i obowiązki członka czynnego, za wyjątkiem obowiązku dbania o godność OSP.

§ 16. 1.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju i za granicą, która zdeklaruje wspomaganie działalności MARESA finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez Zarząd MARESA
2.    Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zdeklarowanej przez siebie wysokości.
3.    Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

§ 17. 1.Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla działalności MARESA. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
3. Członek  honorowy ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez MARESA oraz przysługują mu uprawnienia członka czynnego..

§ 18. Członkowie czynni mają prawo:
1. Wybierać i być wybierani do władz MARESA,
2. Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu.
3. Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz MARESA,
4. Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością MARESA,
5. Używać munduru i odznak.

§ 19. Do obowiązków członka czynnego należy:
1. Aktywnie uczestniczyć w działalności MARESA,
2. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz MARESA,
3. Podnosić poziom wiedzy nurkowej poprzez  regularne wykonywanie nurkowań i udział szkoleniu i zajęciach MARESA oraz innych organizacji.
4. Dbać o mienie MARESA,
5. Regularnie opłacać składki członkowskie i terminowo regulować inne zobowiązania finansowe w stosunku do Maresa.

§ 20. Zarząd MARESA spośród ochotników tworzy jednostkę operacyjno-techniczną do realizacji zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

§ 21. Członkostwo ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia z MARESA,
2. wykluczenia przez Zarząd MARESA z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu,
3. skreślenia przez Zarząd Maresa z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający  trzy miesiące bądź nieusprawiedliwionego , uporczywego zalegania ze spłatą innych należności finansowych wobec Maresa,
4. likwidacji MARESA,
5. śmierci członka – osoby fizycznej lub likwidacji członka – osoby prawnej.

§ 22. 1. Wykluczenie i skreślenie następuje na podstawie uchwały Zarządu MARESA. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w  terminie 14 dni od dnia powiado¬mienia zainteresowanego członka o uchwale. Do czasu rozpatrzenia odwołania, członek którego uchwała dotyczy nie korzysta z praw i  obowiązków określonych w § 18 i 19.

2. Osoba, której członkostwo ustało na skutek wystąpienia, wykluczenia bądź skreślenia , zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowania będące własnością Maresa.

Rozdział IV Władze MARESA

§ 23. Władzami MARESA są:
1. Walne zebranie,
2. Zarząd,
3. Komisja rewizyjna.
A.    Walne zebranie

§ 24. Walne Zebranie wybiera Prezesa Zarządu, sześciu członków Zarządu oraz trzech członków Komisji Rewizyjnej na trzyletnią kadencję. Członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 25. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu i rozwiązania MARESA,
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z ich działalności,
3. uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu MARESA,
4. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,
6. nadawanie godności członka honorowego, na wniosek zarządu,
6.podejmowanie uchwał w sprawie  wystąpienia ze Związku OSP RP,
7. wybieranie i delegowanie członka Maresa do władz Związku OSP RP,
9. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz  obciążenia nieruchomości.

§ 26.  Walne Zebranie może być Zwyczajne bądź Nadzwyczajne.

§ 27. Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na trzy  lata, a sprawozdawcze - raz na rok – po zakończeniu roku kalendarzowego.

§ 28. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienia mogą odbywać się w drodze bezpośrednich powiadomień, listami poleconymi bądź listami elektronicznymi.

§ 29. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd MARESA:
1. Z własnej inicjatywy,
2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3. Na żądanie 1/3 liczby członków czynnych MARESA,
4. Na żądanie Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 30. Nadzwyczajne walne zebranie MARESA zwoływane jest przez Zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania zadania.

§ 31. Do ważności uchwał Walnego Zebrania konieczna jest obecność, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większo¬ścią głosów, W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Uchwa¬ły w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania MARESA są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 32. W razie nie odbycia się Walnego Zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, Zarząd wyznacza nowy termin Walnego Zebrania bez konieczności terminowego powiadamienia członków, według tego samego porządku obrad. Walne  zwołane w tym drugim terminie jest władne do podejmowania  uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 33. Walne Zebranie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Jednakże, wybory Prezesa, członków Zarządu i  Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.
B.    Zarząd.

§ 34. 1.  Zarząd jest siedmioosobowy i składa się z Prezesa i sześciu członków.
2.    Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa z funkcją Szefa Szkolenia, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika oraz powierza członkom Zarządu inne funkcje potrzebne do realizacji zadań Zarządu.
3.    Kadencja Prezesa i członków Zarządu wynosi 3 lata. Każda z tych osób może przed upływem kadencji , z ważnych przyczyn, zrzec się swego mandatu. Zrzeczenie to następuje wobec Zarządu i dla skuteczności wymaga uchwały Zarządu przyjmującej to zrzeczenie.
4.    W przypadku wakatu w składzie Zarządu, Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków,jednakże w liczbie nie większej niż dwóch członków – w okresie kadencji..

§ 35. Do zadań Zarządu należy:
1. Reprezentowanie interesów MARESA,
2. Realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania,
3. Zwoływanie Walnego Zebrania,
4. Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu,
5. Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian,
6. Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przej¬rzenia w lokalu MARESA dokumentów związanych z jego działalnością,
7. Opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżetu MARESA oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu,
8. Zaciąganie w imieniu MARESA zobowiązań finansowych oraz nabywanie i zbywanie ruchomości,
9. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków MARESA,
10. Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występo¬wanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,
11. Wyznaczanie wysokości składek członkowskich i wpisowego a także podejmowanie uchwał o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z płatności składek członkowskich,
12. Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków MARESA powierzo¬nych im zadań,
13. Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do MARESA,
14. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone na rzecz innych organów.

§ 36. Prezes Zarządu reprezentuje MARES na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.
§ 37. Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez Prezesa. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej MARESA,

§ 38. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczba głosów rozstrzyga głos prezesa zarządu.

§ 39. Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu MARESA dwaj członkowie zarządu z pośród Prezesa, Wiceprezesów lub Skarbnika.

§ 40. Szef Szkolenia kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń, do jego kompetencji należy:
1. Wnioskowanie do zarządu MARESA o wyznaczenie członków MARESA do wykonania zadań operacyjno-technicznych,
2. Organizowanie i prowadzenie szkolenia nurkowego człon¬ków MARESA i drużyn sportowych MARESA,
3. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków MARESA,
4. Czuwanie nad przestrzeganiem bezpieczeństwa nurkowego, zgodnie z zaleceniami Komisji Działalności Podwodnej PTTK,
C.    Komisja rewizyjna

§ 41. 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym MARESA. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być członek MARESA, który nie jest członkiem Zarządu MARESA i nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej MARESA ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
b) składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności MARESA,
c) Przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności..
d)    wnioskowanie do Walnego Zebrania w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej wynosi 3 lata.

§ 42  Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
§ 43. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
§ 44. Paragraf 34 ust. 3 i 4 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio do Komisji Rewizyjnej.

§ 45. Członkiem Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która związana jest z działalnością gospodarczą konkurencyjną do działalności statutowej MARESA.§ 46. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów, jednak w wysokości nie wyższej niż jedno przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale poprzedniego roku ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Rozdział  V Majątek i fundusze MARESA

§ 47. Majątek i fundusze MARESA powstają  z:
1. Składek członkowskich,
2. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3. Dochodów z majątku i imprez,
4. Ofiarności publicznej,
5. Wpływów z działalności gospodarczej.

§ 48. MARES może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze MARESA służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków MARESA.

§ 49. Majątek  fundusze MARESA mogą być wykorzystywane tylko do realizacji zadań statutowych MARES

§ 50. MARES nie udziela pożyczek oraz nie udziela zabezpieczeń majątkiem w szczególności jego członkom lub pracownikom MARESA lub ich osobom bliskim.

§ 51. Majątek MARESA nie może być przekazywany członkom MARESA, jego pracownikom, oraz ich osobom bliskim na innych zasadach niż osobom trzecim.

§ 52. MARES nie może dokonywać zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie MARESA, jego pracownicy lub ich osoby bliskie.
Rozdział VI Zmiany statutu i rozwiązanie MARESA

§ 53. Zmianę statutu i rozwiązanie MARESA uchwala walne zebranie MARESA większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków przy pierwszym wyznaczonym terminie walnego zebrania i większością 2/3 głosów w drugim terminie wyznaczonym zgodnie z trybem § 32 niniejszego statutu.

§ 54. Wniosek o rozwiązanie MARESA względnie zmianę statutu może składać zarząd MARESA z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby człon¬ków,

§ 55. Zawiadomienie członków MARESA o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania MARESA, lub zmiany statutu, powinno być doręczone wraz porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 56. W razie rozwiązania MARESA Walne Zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności Zwołania Walnego zebrania komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy,

§ 57. Powstały po rozwiązaniu majątek stanowiący własność MARESA przechodzi na własność Związku OSP RP.